Teatre Museu Dalí

Plaça Gala i Salvador Dalí, 51
7600 Figueres, Girona
Telèfon: 972  677 500

https://www.salvador-dali.org

 

 dali

 

ca El Teatre-Museu Dalí és un museu dedicat enterament al pintor Salvador Dalí que troba a la plaça Gala-Salvador Dalí, número 5, a Figueres (província de Girona, Catalunya, Espanya). Segons The Art Newspaper, des de dades facilitades pels propis museus, el Teatre-Museu Dalí va ser el tercer museu més visitat a Espanya el 2013, amb 1.333.430 visitants, situant-se en el lloc número 40 del seu rànquing dels 100 museus de art del món més visitados.3

Està gestionat per la Fundació Gala-Salvador Dalí. L'artista va llegar en el seu testament una enorme quantitat d'obres d'art a l'Estat espanyol, que es van repartir entre aquest museu i el Museu Reina Sofia de Madrid. El repertori exposat a Figueres s'ha anat enriquint posteriorment amb adquisicions efectuades per la Fundació.

L'artista es va ocupar personalment del projecte del museu, tant és així que a l'interior del complex està la seva última habitació i la seva tomba. Com suggereix el mateix nom, l'edifici que alberga el museu té alguna cosa a veure amb un teatre; era un teatre, construït en 1849. El 1939, durant la Guerra Civil Espanyola, va ser destruït pel foc, que va deixar en peu solament l'estructura del que havia estat una bellíssima construcció neoclàssica.

La transformació en museu va ser duta a terme per Ramón Guardiola Rovina, un advocat amant de l'art que arriba a l'alcaldia de Figueres el 1960. A l'alcalde li va semblar estrany que Figueres no hagués fet res pel seu fill més il·lustre, i va convidar l'artista a regalar una pintura al museu local. Dalí va respondre estar disposat a donar un museu sencer i va suggerir prendre com a seu el teatre de la ciutat llavors destruït i abandonat. Aquest teatre tenia un significat particular per Dalí, ja havia exposat les seves dues primeres obres allà mateix, en l'any 1918 en ocasió d'una mostra de pintura.

Per realitzar el projecte es va necessitar molt de temps, per problemes amb els veïns de la ciutat que no volien el museu i per problemes burocràtics i financers. Finalment el 26 de juny de 1970, el govern espanyol aprova el projecte i el 13 d'octubre comencen els treballs. La inauguració oficial va ser el 28 d'octubre de 1974, quan el museu encara no havia estat acabat. El museu va ser des d'un primer moment del grat del públic, tant és així que es va convertir en el segon museu espanyol per nombre de visitants, superat només pel Museu del Prado de Madrid.

Cada ambient, cada espai del museu és una obra d'art, amb peculiars combinacions de quadres, escultures, mobles, decoracions i tot gènere de curiositats. En moltes de les habitacions les parets i els sostres estan completament coberts d'enormes murals: alguns són composicions originals mentre uns altres són ampliacions dels seus famosos quadres.

Dalí va col·laborar amb els arquitectes i amb tots aquells que van treballar per al museu i particularment es va fer molt amic de l'arquitecte Emilio Pérez Piñero, que va projectar l'espectacular cúpula transparent en làtex que domina l'edifici (Piñero no va veure el museu acabat perquè va morir en un accident de trànsit a 1972). Externament el museu conserva l'aspecte neoclàssic del teatre, però adornat d'alguna extravagant escultura.
Làpida de Salvador Dalí.

Sota el nivell principal de l'edifici, es troba la cripta, una petita habitació que alberga la seva tomba. Contra la seva voluntat (ell volia ser enterrat al castell de Púbol), el van enterrar al Teatre-Museu Dalí. Va ser sepultat aquí el 25 de gener de 1989, dos dies després de la mort del genial artista

sp El Teatro-Museo Dalí es un museo dedicado enteramente al pintor Salvador Dalí que encuentra en la plaza Gala-Salvador Dalí, número 5, en Figueras (provincia de Gerona, Cataluña, España). Según The Art Newspaper, basándose en datos facilitados por los propios museos, el Teatro-Museo Dalí fue el tercer museo más visitado en España en 2013, con 1 333 430 visitantes, situándose en el puesto número 40 de su ranking de los 100 museos de arte del mundo más visitados.3

Está gestionado por la Fundación Gala-Salvador Dalí. El artista legó en su testamento una enorme cantidad de obras de arte al Estado español, que se repartieron entre este museo y el Museo Reina Sofía de Madrid. El repertorio expuesto en Figueras se ha ido enriqueciendo posteriormente con adquisiciones efectuadas por la Fundación.

El artista se ocupó personalmente del proyecto del museo, tanto es así que en el interior del complejo está su última habitación y su tumba. Como sugiere el mismo nombre, el edificio que alberga el museo tiene algo que ver con un teatro; era un teatro, construido en 1849. En 1939, durante la Guerra Civil Española, fue destruido por el fuego, que dejó en pie solamente la estructura de lo que había sido una bellísima construcción neoclásica.

La trasformación en museo fue llevada a cabo por Ramón Guardiola Rovina, un abogado amante del arte que llega a la alcaldía de Figueras en 1960. Al alcalde le pareció extraño que Figueras no hubiese hecho nada por su hijo más ilustre, e invitó al artista a regalar una pintura al museo local. Dalí respondió estar dispuesto a donar un museo entero y sugirió tomar como sede el teatro de la ciudad entonces destruido y abandonado. Este teatro tenía un significado particular para Dalí, pues había expuesto sus dos primeras obras allí mismo, en el año 1918 con ocasión de una muestra de pintura.

Para realizar el proyecto se necesitó mucho tiempo, por problemas con los vecinos de la ciudad que no querían el museo y por problemas burocráticos y financieros. Finalmente el 26 de junio de 1970, el gobierno español aprueba el proyecto y el 13 de octubre comienzan los trabajos. La inauguración oficial fue el 28 de octubre de 1974, cuando el museo aún no había sido terminado. El museo fue desde un primer momento del agrado del público, tanto es así que se convirtió en el segundo museo español por número de visitantes, superado sólo por el Museo del Prado de Madrid.

Cada ambiente, cada espacio del museo es una obra de arte, con peculiares combinaciones de cuadros, esculturas, muebles, decoraciones y todo género de curiosidades. En muchas de las habitaciones las paredes y los techos están completamente cubiertos de enormes murales: algunos son composiciones originales mientras otros son ampliaciones de sus famosos cuadros.

Dalí colaboró con los arquitectos y con todos aquellos que trabajaron para el museo y particularmente se hizo muy amigo del arquitecto Emilio Pérez Piñero, que proyectó la espectacular cúpula transparente en látex que domina el edificio (Piñero no vio el museo acabado porque murió en un accidente de tráfico en 1972). Externamente el museo conserva el aspecto neoclásico del teatro, pero adornado de alguna extravagante escultura.
Lápida de Salvador Dalí.

Bajo el nivel principal del edificio, se encuentra la cripta, una pequeña habitación que alberga su tumba. Contra su voluntad (él quería ser enterrado en el castillo de Púbol), lo sepultaron en el Teatro-Museo Dalí. Fue sepultado aquí el 25 de enero de 1989, dos días después de la muerte del genial artista

fr L'artiste a personnellement pris en charge le projet du musée, à tel point qu'à l'intérieur du complexe se trouve sa dernière chambre et sa tombe. Comme son nom l'indique, le bâtiment qui abrite le musée a quelque chose à voir avec un théâtre; Ce fut un théâtre, construit en 1849. En 1939, pendant la guerre civile espagnole, a été détruite par le feu, qui a laissé debout que la structure de ce qui avait été un beau bâtiment néoclassique.

La transformation en musée a été réalisée par Ramón Guardiola Rovina, un art avocat de l'amant qui atteint le maire de Figueras en 1960. Le maire semblait étrange que Figueres avait rien fait pour son fils le plus célèbre, et a invité l'artiste à Donnez une peinture au musée local. Dalí a répondu en acceptant de donner un musée entier et a suggéré de prendre le théâtre de la ville, qui a ensuite été détruit et abandonné. Ce théâtre avait une signification particulière pour Dalí, puisqu'il y avait exposé ses deux premières œuvres, en 1918, à l'occasion d'une exposition de peinture.

Pour faire le projet il a fallu beaucoup de temps, en raison de problèmes avec les résidents de la ville qui ne voulaient pas le musée et en raison de problèmes bureaucratiques et financiers. Finalement, le 26 juin 1970, le gouvernement espagnol a approuvé le projet et les travaux ont commencé le 13 octobre. L'ouverture officielle a eu lieu le 28 octobre 1974, date à laquelle le musée n'était pas encore terminé. Le musée a été le premier moment du plaisir du public, si bien qu'il est devenu le deuxième musée espagnol en nombre de visiteurs, dépassé seulement par le Musée du Prado à Madrid.
Cada ambiente, cada espacio del museo es una obra de arte, con peculiares combinaciones de cuadros, esculturas, muebles, decoraciones y todo género de curiosidades. En muchas de las habitaciones las paredes y los techos están completamente cubiertos de enormes murales: algunos son composiciones originales mientras otros son ampliaciones de sus famosos cuadros.

Dalí a collaboré avec les architectes et avec tous ceux qui travaillaient pour le musée et en particulier est devenu très proche de l'architecte Emilio Pérez Piñero, qui a conçu le spectaculaire dôme de latex transparent qui domine le bâtiment (Piñero n'a pas vu le musée fini parce qu'il est mort dans un accident de trafic en 1972). Extérieurement, le musée conserve l'aspect néoclassique du théâtre, mais orné de sculptures extravagantes.
Pierre tombale de Salvador Dalí.

Sous le niveau principal du bâtiment, se trouve la crypte, une petite pièce qui abrite sa tombe. Contre sa volonté (il voulait être enterré dans le château de Púbol), il fut enterré au Théâtre-Musée Dalí. Il a été enterré ici le 25 janvier 1989, deux jours après la mort du grand artiste

en  The artist personally took charge of the museum project, so much so that inside the complex is his last room and his tomb. As its name suggests, the building that houses the museum has something to do with a theater; This was a theater, built in 1849. In 1939, during the Spanish Civil War, was destroyed by fire, which left standing as the structure of what had been a beautiful neoclassical building.

The transformation into a museum was carried out by Ramón Guardiola Rovina, an art advocate of the lover who reached the mayor of Figueras in 1960. The mayor seemed strange that Figueres had done nothing for his most famous son, and invited the artist to Give a painting to the local museum. Dalí responded by agreeing to donate an entire museum and suggested taking the city theater, which was later destroyed and abandoned. This theater had a special significance for Dalí, as he had exhibited his first two works in 1918 on the occasion of a painting exhibition.

To make the project took a lot of time, because of problems with the residents of the city who did not want the museum and because of bureaucratic and financial problems. Finally, on June 26, 1970, the Spanish government approved the project and work began on 13 October. The official opening took place on October 28, 1974, when the museum was not finished. The museum was the first moment of public enjoyment, so it became the second largest Spanish museum in terms of visitor numbers, exceeded only by the Prado Museum in Madrid.
Cada ambiente, cada espacio del museo es una obra de arte, con peculiares combinaciones de cuadros, esculturas, muebles, decoraciones y todo género de curiosidades. In muchas de las habitaciones las paredes y los techos estan completamente cubiertos of huge wall: algunos its original composiiones mientras otros its ampliaciones of sus famosos cuadros.

Dalí collaborated with the architects and with all those who worked for the museum and in particular became very close to the architect Emilio Pérez Piñero, who designed the spectacular transparent latex dome that dominates the building (Piñero did not see the museum finished because he died in a traffic accident in 1972). Externally, the museum preserves the neoclassical aspect of the theater, but adorned with extravagant sculptures.
Headstone of Salvador Dalí.

Below the main level of the building is the crypt, a small room that houses his grave. Against his will (he wanted to be buried in the castle of Púbol), he was buried at the Dalí Theater-Museum. He was buried here on January 25, 1989, two days after the death of the great artist