GIRONA

OFICINA TURISME GIRONA

Rambla de la Llibertat, 1,
17004 Girona
Telèfono: 972 22 65 75

 girona

 

 

ca Girona (en català i oficialment, Girona) és una ciutat i municipi espanyol, capital de la província homònima i de la comarca del Gironès, a la comunitat autònoma de Catalunya. Pertany a l'àmbit de les comarques gironines (Comarques Gironines) i al sistema urbà de Girona, segons el Pla territorial general de Catalunya. La ciutat està travessada pels rius Ter, Güell, Galligants i Onyar, a una altitud de 75 m sobre el nivell del mar. El seu terme municipal limita al nord amb Sant Julià de Ramis i Sarrià de Ter, a l'est amb Celrà, al sud-est amb Juyá i Quart, al sud-oest amb Fornells de la Selva, Vilablareix i Salt, ia l'oest amb Sant Gregori. És el centre de l'àrea urbana de Girona i del sistema urbà de Girona.

El municipi comptava amb 99.013 habitants el 2017.

El seu casc històric o Barri Vell és un dels més evocadors de Catalunya, comptant amb elements monumentals únics a Europa. Es troba delimitat a l'est per l'anomenat Passeig de la Muralla, el camí de ronda de les antigues muralles carolíngies (segle IX) i de la baixa edat (s. XIV i XV). Entre els seus monuments destaquen el Call, antic barri jueu, un dels més ben conservats d'Espanya; així com les famoses i acolorides Cases del Onyar, construïdes a la riba d'aquest riu i molt a prop de la Catedral, d'una grandiosa nau única, que és la més ampla del món en estil gòtic.

En 2016, la ciutat va ser llorejada amb el Premi d'Europa, una distinció atorgada anualment pel Consell d'Europa, des de 1955, a aquells municipis que hagin fet notables esforços per promoure l'ideal de la unitat europea. Va ser la segona ciutat espanyola en obtenir el guardó, després de Santiago de Compostel·la (1985)

sp Gerona (en catalán y oficialmente, Girona) es una ciudad y municipio español, capital de la provincia homónima y de la comarca del Gironés, en la comunidad autónoma de Cataluña. Pertenece al ámbito de las comarcas gerundenses (Comarques Gironines) y al sistema urbano de Gerona, según el Plan Territorial General de Cataluña. La ciudad está atravesada por los ríos Ter, Güell, Galligants y Oñar, a una altitud de 75 m sobre el nivel del mar. Su término municipal limita al norte con San Julián de Ramis y Sarriá de Ter, al este con Celrá, al sureste con Juyá y Quart, al suroeste con Fornells de la Selva, Vilablareix y Salt, y al oeste con San Gregorio. Es el centro del área urbana de Gerona y del sistema urbano de Gerona.

El municipio contaba con 99 013 habitantes en 2017.

Su casco histórico o Barri Vell es uno de los más evocadores de Cataluña, contando con elementos monumentales únicos en Europa. Se encuentra delimitado en el este por el llamado Paseo de la Muralla, el camino de ronda de las antiguas murallas carolingias (siglo IX) y del bajo medievo (s. XIV y XV). Entre sus monumentos destacan el Call, antiguo barrio judío, uno de los mejor conservados de España; así como las famosas y coloridas Casas del Oñar, construidas en la ribera de dicho río y muy cerca de la Catedral, de una grandiosa nave única, que es la más ancha del mundo en estilo gótico.

En 2016, la ciudad fue laureada con el Premio de Europa, una distinción otorgada anualmente por el Consejo de Europa, desde 1955, a aquellos municipios que hayan hecho notables esfuerzos para promover el ideal de la unidad europea. Fue la segunda ciudad española en obtener el galardón, después de Santiago de Compostela (1985).

fr Gérone (en catalan et officiellement, Gérone) est une ville et une municipalité espagnole, capitale de la province homonyme et de la région de Gironés, dans la communauté autonome de Catalogne. Il appartient à la région des comtés de Girona (Comarques Gironines) et au système urbain de Gérone, selon le Plan Général Territorial de Catalogne. La ville est traversée par les rivières Ter, Güell, Galligants et Oñar, à une altitude de 75 m d'altitude. Son territoire communal limite au nord avec Sant Julià de Ramis et Sarria de Ter, avec celra est, au sud-est avec Juyâ et pintes, sud-ouest Fornells de la Selva, Vilablareix et sel, et à l'ouest de San Gregorio. C'est le centre de la zone urbaine de Gérone et le système urbain de Gérone.

La municipalité comptait 99 013 habitants en 2017.

Son centre historique ou Barri Vell est l'un des plus évocateurs de la Catalogne, avec des éléments monumentaux uniques en Europe. Il est borné à l'est par la soi-disant Paseo de la Muralla, le tour des vieux murs carolingienne (IX siècle) et médiévale sous (s. XIV et XV). Entre ses monuments ils soulignent Call, ancien quartier juif, un des mieux conservés de l'Espagne; ainsi que les célèbres maisons colorées et Oñar construit sur la rive de la rivière et très près de la cathédrale, une seule nef magnifique, qui est le plus grand dans le monde dans le style gothique.

En 2016, la ville a été lauréat du Prix de l'Europe, une distinction décernée chaque année par le Conseil de l'Europe, depuis 1955, les municipalités qui ont fait des efforts remarquables pour promouvoir l'idéal de l'unité européenne. C'était la deuxième ville espagnole à obtenir le prix, après Santiago de Compostela (1985).

 

en  Gerona (in Catalan and officially, Girona) is a city and Spanish municipality, capital of the homonymous province and the region of Gironés, in the autonomous community of Catalonia. It belongs to the area of ??the Girona counties (Comarques Gironines) and the urban system of Gerona, according to the General Territorial Plan of Catalonia. The city is crossed by the rivers Ter, Güell, Galligants and Oñar, at an altitude of 75 m above sea level. Its municipal limit limits to the north with San Julián de Ramis and Sarriá de Ter, to the east with Celrá, to the southeast with Juyá and Quart, to the southwest with Fornells de la Selva, Vilablareix and Salt, and to the west with San Gregorio. It is the center of the urban area of ??Gerona and the urban system of Gerona.

The municipality had 99 013 inhabitants in 2017.

Its historic center or Barri Vell is one of the most evocative of Catalonia, with unique monumental elements in Europe. It is delimited in the east by the so-called Paseo de la Muralla, the round path of the old Carolingian walls (9th century) and the Middle Ages (14th and 15th centuries). Between its monuments they emphasize Call, old Jewish district, one of the best conserved of Spain; as well as the famous and colorful Houses of the Oñar, built on the banks of the river and very close to the Cathedral, of a grandiose single nave, which is the widest in the world in Gothic style.

In 2016, the city was awarded the European Prize, a distinction awarded annually by the Council of Europe, since 1955, to those municipalities that have made notable efforts to promote the ideal of European unity. It was the second Spanish city to obtain the award, after Santiago de Compostela (1985).