AIGUAMOLLS DE L'EMPORDÀ

OFICINA TURISME CASTELLÓ D'EMPURIES

Plaça dels Homes, 1,
17486 Castelló d'Empúries
Girona       
Telèfon: 972 156 233

 aiguamolls

 

 

ca Els aiguamolls de l'Empordà (en català i oficialment Aiguamolls de l'Empordà) són un conjunt d'aiguamolls generats pel curs final del riu Muga i del Fluvià (Alt Empordà) i del Ter i del Daró (Baix Empordà), constituint la segona zona humida més important de Catalunya (Espanya), després del delta de l'Ebre.

Aquesta àrea humida de l'Alt Empordà va ser declarada Paratge d'Interès Natural segons una llei aprovada pel Parlament de Catalunya el 1983.

Té una extensió de 4824 hectàrees i abraça les terres del curs baix del riu Muga i del Fluvià (llac de Vilaüt, la Massona, la Rogera, la Llarga ...), juntament amb una àmplia zona perifèrica.

El seu principal interès es troba en la riquesa de la fauna ornitològica, especialment migratòria.

La declaració de terres protegides afecta nou municipis: Pau, Roses, Pedret i Marzà, Peralada, Palau-saverdera, L'Armentera, l'Escala, Sant Pere Pescador i Castelló d'Empúries.

L'any 1995 el Parc Natural dels Aiguamolls de l'Empordà va començar la reintroducció de llúdrigues als rius Fluvià i Muga, deixant en llibertat un primer exemplar portat d'Extremadura. Aquesta experiència, igual que altres similars com la impulsada a Aigüestortes, permeten que aquest mamífer torni a un hàbitat natural del qual pràcticament havia desaparegut.


sp Las marismas del Ampurdán (en catalán y oficialmente Aiguamolls de l’Empordà) son un conjunto de humedales generados por el curso final del río Muga y del Fluviá (Alto Ampurdán) y del Ter y del Daró (Bajo Ampurdán), constituyendo la segunda zona húmeda más importante de Cataluña (España), después del delta del Ebro.

Esta área húmeda del Alto Ampurdán fue declarada Paraje de Interés Natural según una ley aprobada por el Parlamento de Cataluña en 1983.

Tiene una extensión de 4824 hectáreas y abarca las tierras del curso bajo del río Muga y del Fluviá (lago de Vilaüt, la Massona, la Rogera, la Llarga...), junto con una amplia zona periférica.

Su principal interés se encuentra en la riqueza de la fauna ornitológica, especialmente migratoria.

La declaración de tierras protegidas afecta a nueve municipios: Pau, Rosas, Pedret y Marsá, Perelada, Palau Sabardera, La Armentera, La Escala, San Pedro Pescador y Castellón de Ampurias.

El año 1995 el Parque Natural de las Marismas del Ampurdán empezó la reintroducción de nutrias en los ríos Fluviá y Muga, dejando en libertad un primer ejemplar traído de Extremadura. Esta experiencia, al igual que otras similares como la impulsada en Aigüestortes, permiten que este mamífero vuelva a un hábitat natural del que prácticamente había desaparecido.


fr Les marais de Ampurdán (en catalan et officiellement Aiguamolls) sont un ensemble de zones humides générés par la dernière rangée de la rivière Muga et Fluvià (Alt Emporda) et Ter et Daró (Bajo Ampurdán), constituant la seconde La plus importante zone humide de Catalogne (Espagne), après le delta de l'Èbre.

Cette zone humide de l'Alt Empordà a été déclarée site d'intérêt naturel selon une loi approuvée par le Parlement de Catalogne en 1983.

Il couvre une superficie de 4824 hectares et couvre les terres bien sûr sous la Muga et Fluvia (lac Vilaüt, le Massona, le RogerA, le Llarga ...), ainsi que une large zone périphérique.

Son intérêt principal réside dans la richesse de la faune ornithologique, notamment migratoire.

La déclaration des terres protégées affecte neuf communes: Pau, Roses et Pedret Marsá, Peralada, Palau Sabardera, La Armentera, échelle, San Pedro Pescador et Castelló d'Empúries.

1995 Parc Naturel de Aiguamolls de l'Empordà a commencé la réintroduction des loutres dans les rivières et Fluviá Muga, libérant une première copie apporté d'Estrémadure. Cette expérience, comme d'autres semblables à celle promue à Aigüestortes, permet à ce mammifère de retourner dans un habitat naturel dont il avait pratiquement disparu.


en The marshes of Ampurdán (in Catalan and officially Aiguamolls de l'Empordà) are a group of wetlands generated by the final course of the Muga river and the Fluviá (Alto Ampurdán) and the Ter and the Daró (Bajo Ampurdán), constituting the second most important wetland in Catalonia (Spain), after the delta of the Ebro.

This humid area of ??the Alt Empordà was declared a Site of Natural Interest according to a law approved by the Parliament of Catalonia in 1983.

It has an extension of 4824 hectares and covers the lands of the lower course of the Muga River and the Fluviá (Lake of Vilaüt, Massona, Rogera, Llarga ...), together with a large peripheral zone.

Its main interest is in the richness of the ornithological fauna, especially migratory.

The declaration of protected lands affects nine municipalities: Pau, Rosas, Pedret and Marsá, Perelada, Palau Sabardera, La Armentera, La Escala, San Pedro Pescador and Castellón de Ampurias.

In 1995, the Natural Park of Las Marismas del Ampurdán began the reintroduction of otters in the Fluviá and Muga rivers, leaving in liberty a first specimen brought from Extremadura. This experience, like other similar ones like that promoted in Aigüestortes, allows this mammal to return to a natural habitat from which it had practically disappeared.