CAP DE CREUS

OFICINA DE TURISME DE CADAQUÈS

C. des Cotxe, 2 A
17488 Cadaqués (GIRONA)
Telèfon: 972 258 315

 capdecreus

 

 

ca El cap de Creus és el punt més oriental de la península ibèrica, situat al nord del golf de Roses. És un promontori abrupte i rocós de 672 m d'altitud que s'alça sobre el mar Mediterrani al nord-est d'Espanya, a la província de Girona. El paratge que l'envolta va ser declarat parc natural el 1998 a causa de la seva riquesa geològica.

Descripció

Està subjecte a l'acció de l'onatge, provocat fonamentalment per la tramuntana (nom que rep un vent fred que bufa del nord i nord-oest) i els vents de llevant.

Geomorfològicament, forma part dels estreps dels Pirineus orientals, o Montes Alberes, que s'endinsen al mar pel massís del cap de Creus. Sobre terrenys granítics i esquistosos del ordovícico (paleozoic), presenta una vegetació dominant de matolls i formacions arbustives. El cap de Creus, a l'extrem se situa un far, es troba en una petita península de caràcter muntanyós, tallada per nombroses entalladures, a manera de petites cales, orientades en funció de l'estructura pissarrosa. En aquesta àrea es registren unes precipitacions anuals que oscil·len entre els 500 i 800 mm; es tracta, per tant, d'un clima mediterrani humit, caracteritzat per la suavitat tèrmica i unes moderades precipitacions.

A l'extrem oriental del terme, a 87 m d'altitud, se situa un far el senyal lumínica té un abast de 34 milles.

sp El cabo de Creus ( cabo de Cruces, en desuso) es el punto más oriental de la península ibérica, situado al norte del golfo de Rosas. Es un promontorio abrupto y rocoso de 672 m de altitud que se alza sobre el mar Mediterráneo en el nordeste de España, en la provincia de Gerona. El paraje que lo rodea fue declarado parque natural en 1998 debido a su riqueza geológica.

Descripción

Está sujeto a la acción del oleaje, provocado fundamentalmente por la tramontana (nombre que recibe un viento frío que sopla del norte y noroeste) y los vientos de levante.

Geomorfológicamente, forma parte de las estribaciones de los Pirineos orientales, o Montes Alberes, que se adentran en el mar por el macizo del cabo de Creus. Sobre terrenos graníticos y esquistosos del ordovícico (paleozoico), presenta una vegetación dominante de matorrales y formaciones arbustivas. El cabo de Creus, en cuyo extremo se sitúa un faro, se encuentra en una pequeña península de carácter montañoso, cortada por numerosas entalladuras, a modo de pequeñas calas, orientadas en función de la estructura pizarrosa. En esta área se registran unas precipitaciones anuales que oscilan entre los 500 y 800 mm; se trata, por tanto, de un clima mediterráneo húmedo, caracterizado por la suavidad térmica y unas moderadas precipitaciones.

En el extremo oriental del cabo, a 87 m de altitud, se ubica un faro cuya señal lumínica tiene un alcance de 34 millas.

fr  Le cap de Creus (Cap de Cruces, désaffecté) est le point le plus oriental de la péninsule ibérique, situé au nord du golfe de Roses. C'est un promontoire abrupt et rocheux de 672 m d'altitude qui s'élève sur la mer Méditerranée au nord-est de l'Espagne, dans la province de Gérone. La zone environnante a été déclarée parc naturel en 1998 en raison de sa richesse géologique.

Description

Il est soumis à l'action de la houle, causée fondamentalement par le vent du nord (nom qui reçoit un vent froid qui souffle du nord et du nord-ouest) et les vents d'est.

Géomorphologiquement, elle fait partie des contreforts des Pyrénées orientales, ou Montes Alberes, qui pénètrent dans la mer à travers le massif du Cap de Creus. Sur les terrains granitiques et schisteux de l'Ordovicien (Paléozoïque), il présente une végétation dominante de buissons et de formations arbustives. Le Cap de Creus, au bout duquel se trouve un phare, est situé sur une petite péninsule de caractère montagneux, coupée par de nombreuses encoches, comme de petites criques, orientées selon la structure en ardoise. Dans cette zone, il y a des précipitations annuelles comprises entre 500 et 800 mm; C'est donc un climat méditerranéen humide, caractérisé par la douceur thermique et les précipitations modérées.

À l'extrémité est du cap, à 87 m d'altitude, se trouve un phare dont le signal lumineux a une portée de 34 milles.

en The Cape of Creus (Cape de Cruces, disused) is the easternmost point of the Iberian Peninsula, located north of the Gulf of Roses. It is an abrupt and rocky promontory of 672 m of altitude that rises on the Mediterranean Sea in the northeast of Spain, in the province of Gerona. The surrounding area was declared a natural park in 1998 due to its geological wealth.

Description

It is subject to the action of the swell, caused fundamentally by the north wind (name that receives a cold wind that blows of the north and the northwest) and the east winds.

Geomorphologically, it is part of the foothills of the eastern Pyrenees, or Montes Alberes, which penetrate into the sea through the massif of Cap de Creus. On granitic and schistose terrains of the Ordovician (Paleozoic), it presents a dominant vegetation of bushes and shrub formations. The Cape of Creus, at the end of which is a lighthouse, is located on a small peninsula of mountainous character, cut by numerous notches, like small coves, oriented according to the slate structure. In this area there are annual rainfalls ranging between 500 and 800 mm; It is, therefore, a humid Mediterranean climate, characterized by the thermal softness and moderate rainfall.

At the eastern end of the cape, at an altitude of 87 m, there is a lighthouse whose light signal has a range of 34 miles.